Bart Voorzangers weblog

top

volgend

overzicht

8 gescheiden cursussen

Geen wet verzet zich tegen naar sekse gescheiden taal- en inburgeringscursussen, en wie ze afschaft terwijl er wel behoefte aan bestaat, sluit nodeloos mensen uit.

zondag, 22 november 2009

Een citaat uit de brief van minister Van der Laan aan de Tweede Kamer van 17 november 2009:

In Nederland zijn alle burgers gelijkwaardig; mannen en vrouwen, homo’s en hetero’s, oude en nieuwe Nederlanders. Artikel 1 van de Grondwet brengt deze gelijkwaardigheid tot uitdrukking. Dit artikel is uitgewerkt in onder meer de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB). Alle burgers hebben gelijke rechten én plichten. Er is zodoende geen ruimte voor gescheiden inburgeringscursussen, …. Hiervan te onderscheiden zijn voorzieningen die door het aanbod louter vrouwen aantrekken, bijvoorbeeld in het geval van een cursus verzorging of cursussen gericht op de emancipatie van vrouwen.

Voorwaar een boeiende passage. Mannen en vrouwen hebben gelijke rechten en plichten dús is er geen ruimte voor gescheiden inburgeringscursussen, zegt de minister, maar hoezo dat? De gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen verplicht ons hen gelijk te behandelen. Dus als we de ene groep helpen met inburgeren door die een cursus aan te bieden, moeten we ook de andere zo’n cursus geven. Uit niets volgt echter zo direct dat we ze die cursus perse tegelijk en in hetzelfde zaaltje moeten laten volgen. Waarom sluit de minister gescheiden cursussen zo nadrukkelijk uit?

De Algemene wet gelijke behandeling geeft wel enig antwoord op die vraag. Die verbiedt namelijk het maken van onderscheid, en onderscheid maak je als je gescheiden cursussen aanbiedt. Maar onderscheid maken we dagelijks. Dat doen we al met naar sekse gescheiden toiletten, en met evenmin zeldzame, seksespecifieke kledingvoorschriften. Nu bevat de wet een lange opsomming van situaties waarin onderscheid maken niet verboden is, maar die toiletten en zelfs die kledingvoorschriften staan daar gek genoeg niet bij. Wat nu precies wel en niet mag, en vooral waaróm, en wat dat te maken heeft me het verbod op discriminatie uit de Grondwet wordt niet helder. Zou het helpen als we niet alleen kijken naar het maken van onderscheid sec, maar ons ook afvragen of dat onderscheid een der betrokken groepen benadeelt?

Zolang we naast gemengde cursussen ook cursussen voor mannen en vrouwen apart aanbieden, maken we onderscheid, maar benadelen doen we niemand. En dat ligt wezenlijk anders als we – en dat dan wél met toestemming van de minister – een cursus aanbieden die gericht is op emancipatie van vrouwen, om over die cursus verzorging maar te zwijgen. Dat mannen niet als vrouw kunnen emanciperen, ligt voor de hand, maar als er één groep is die wel eens wat beter mag leren verzorgen zijn het de mannen wel. En vrouwen emanciperen zonder ook mannen tot andere gedachten en ander gedrag te bewegen is vragen om moeilijkheden. Een cursus gericht op emancipatie van mannen zou pas écht een aanwinst zijn.

Kortom, alle wetgeving ten spijt is volstrekt niet duidelijk waarom de uitgangspunten van onze samenleving geen ruimte laten voor aparte inburgeringscursussen voor mannen en vrouwen. Als we bedenken dat inburgeren ook emanciperen inhoudt, en dat mannen en vrouwen op dat punt voor deels verschillende uitdagingen staan, liggen zulke gescheiden cursussen zelfs voor de hand.

Zou de vanzelfsprekendheid waarmee de minister gescheiden cursussen uitsluit niet toch vooral te maken hebben met het feit dat het om cursussen voor allochtonen gaat?