Bart Voorzangers weblog

top

volgend

overzicht

18 As-Siddieq gevangen in een Catch 22

Het is hoog tijd dat de Amsterdamse basisschool As-Siddieq in drie aparte basisscholen wordt opgesplitst, maar het ministerie van OCW maakt dat onmogelijk met een ronduit bezopen interpretatie van de wet.

donderdag, 10 december 2009

De Amsterdamse basisschool As-Siddieq in stadsdeel De Baarsjes heeft twee dependances, een in Zeeburg en een in Noord, die beide meer leerlingen trekken dan ze kunnen onderbrengen. Ze puilen uit hun gebouw en dat is niet goed voor het onderwijs. Uitbreiden van die dependances blijkt lastig, juist omdat het dependances zijn. Formeel gaat het om één school, gevestigd in De Baarsjes, en is het stadsdeelbestuur van De Baarsjes verantwoordelijk voor de huisvesting. Zeeburg en Noord kunnen geen extra ruimte leveren omdat ze alleen geld krijgen voor huisvesting van hun ‘eigen’ scholen, en extra ruimte in De Baarsjes heeft weinig zin omdat de groeivraag vooral in Noord en Zeeburg zit.

Is het een idee om die dependances te verzelfstandigen? Noord en Zeeburg zouden dan wel de middelen krijgen om voor hun huisvesting zorg te dragen. En voor het onderwijs zou het ook goed zijn. De drie vestigingen hebben elk hun eigen karakter en hun eigen problemen, en behoefte aan een eigen beleid. De staatssecretaris voor het basisonderwijs merkte in dit verband dan ook zeer terecht op dat de As-Siddieq met meer dan 800 leerlingen verdeeld over drie stadsdelen te groot is.

Het schoolbestuur zou de nevenvestigingen moeten vervangen door twee nieuw te stichten scholen. Het zou moeten aantonen dat er voor die nieuwe scholen voldoende klandizie is. Daar is een rekenmodel voor, dat een schatting van het aantal belangstellenden oplevert. Leerlingen uit het beoogde ‘verzorgingsgebied’ die al op een geestverwante school ín dat gebied zitten, moeten op die schatting in mindering worden gebracht. Heel begrijpelijk allemaal. Maar nu komt het.

Het As-Siddieq-bestuur heeft geprobeerd zijn dependance in Noord door een zelfstandige school te vervangen, maar die aanvraag is afgewezen … omdat de leerlingen van de dependance die de kern van de nieuwe school zal vormen, niet mee mochten tellen in de prognose voor de nieuwe school. Die leerlingen zitten namelijk op een ‘geestverwante’ – want identieke – school bínnen de wettelijk vastgestelde afstand van de nieuw te stichten school – want op de plek waar die school de dependance moet vervangen. Kortom, door met een succesvolle dependance aan te tonen dat er in Noord (en en Zeeburg) voldoende belangstelling is voor een zelfstandige islamitische basisschool, maakte As-Siddieq de vestiging van zo’n basisschool onmogelijk. Catch 22.

Ik heb het ministerie van OCW gevraagd of het klopt dat het de regels rond het stichten van scholen in dit geval op deze manier uitlegt en toepast. Het antwoord, en ik citeer het betreffende mailtje hier voor de zekerheid volledig: ‘Dat klopt.’

Maar natuurlijk, ik hád moeten vragen of het altijd voor deze uitleg kiest, en niet alleen in het geval van een islamitische basisschool waar het met een haarfijn gevoel voor de geest des tijds van afwil …

Rest één vraag: willen we leven in een land waar de overheid door haar – en vast ook velen van ons – gewenste ontwikkelingen afdwingt door een wet wezenlijk anders te interpreteren dan die klaarblijkelijk bedoeld is?