Bart Voorzangers weblog

top

volgend

overzicht

23 As-Siddieq en de Code Goed Bestuur

De stichting ISA, die de basisschool As-Siddieq beheert, is geroyeerd door de koepel van islamitische schoolbesturen ISBO. Lidmaatschap van zo’n koepel is voorwaarde voor bekostiging door het Rijk, dus zo’n royement kan ingrijpende gevolgen hebben. Gegrond lijkt het intussen niet.

woensdag, 23 december 2009

Eén ding vooraf: ik ben geen vriend van de Amsterdamse islamitische basisschool As-Siddieq. Geen vijand ook, trouwens. Ik schort mijn oordeel op, zoals een scepticus betaamt.

Nu heeft As-Siddieq erg weinig vrienden, en wel nogal wat vijanden die de school graag zagen verdwijnen. Sommige van die vijanden hebben macht, en macht wordt soms misbruikt. Daar ligt mijn zorg – zie bijvoorbeeld mijn eerdere stuk (18) over de manier waarop het ministerie uitbreiding van de school tegenhoudt. Je kunt zo’n uitbreiding onwenselijk vinden, maar je kunt hem niet blokkeren door met de wet te sjoemelen.

De Amsterdamse Wethouder Asscher was zo ongelukkig met het bestuur van As-Siddieq – formeler: van de Stichting Islamitische School Amsterdam, ISA – dat hij eiste dat het zou opstappen, en hij schortte zijn subsidie op om die eis kracht bij te zetten. Inmiddels ís het bestuur opgestapt en vervangen door een geheel nieuwe club van zeven beter opgeleide en geïntegreerde dertigers. Iedereen gelukkig? Nee dus. De subsidie is niet hervat, en nu wordt de school ook door anderen gedwarsboomd. ’t Lijkt haast alsof de snelle bestuurswisseling helemaal de bedoeling niet was.

Onlangs heeft de ISBO het ISA-bestuur geroyeerd. De ISBO is een koepelorganisatie van islamitische schoolbesturen. Lidmaatschap van zo’n koepel is een voorwaarde voor bekostiging door het rijk. De ISBO brengt dus de bekostiging van de As-Siddieq in gevaar, en aangezien de ISBO goede relaties heeft met gemeentebestuur en ministerie, is daarover vast met die overheden overlegt.

Vanwaar dat royement? Volgens de ISBO hield het ISA-bestuur zich bij de bestuurswisseling niet aan de Code Goed Bestuur. Nu zegt die Code niets concreets over zo’n procedure; hij pleit alleen voor openheid, overleg en meer zulk fraais dat geen handelsmerk van het oude ISA-bestuur was, en dat meer tijd had gekost dan de ISA van Asscher kreeg. Verder is de ISA een stichting, en een stichtingsbestuur heeft het volste recht naar eigen keuze opvolgers te benoemen en vervolgens op te stappen. Iets onwettigs is er niet gebeurd. De Code is hoogstens overtreden naar de prettig rekbare geest, en dat dan alleen door inmiddels afgetreden bestuursleden. Zou het niet van wijsheid getuigen de nieuwe bestuurders te beoordelen op hun eigen gedrag?

Een tweede zorg van de ISBO is de heer Zaari die als manager bij de As-Siddieq werkt en geen lid is van het bestuur maar wel als ‘gevolmachtigde’ namens dat bestuur kan optreden. Zaari is in zijn vrije tijd bestuursvoorzitter van de stichting Islamitisch Voortgezet Onderwijs Amsterdam, IVO, waar ook twee nieuwe ISA-bestuurders lid van zijn. Terzijde: zo’n dubbel bestuurslidmaatschap is kennelijk het probleem niet, want dan had de ISBO het IVO ook geroyeerd. Het punt lijkt te zijn dat Zaari zo te veel macht over de ISA krijgt. Dat bezwaar veronderstelt stilzwijgend dat Zaari die twee bestuurders in zijn zak heeft, wat vreemd is want van een afhankelijkheidsrelatie is geen sprake. En zelfs al had de heer Zaari macht over die twee, dan zijn er altijd nog vijf die hij niet kan aansturen. Met zijn macht valt het dus wel mee.

Zaari’s betrokkenheid bij het IVO is wel om een andere reden interessant. Het Islamitisch College, de (middelbare) school van het IVO, is afgezien van een goed draaiend VMBO, een zeer zwakke instelling, zo blijkt uit een inspectierapport van eerder dit jaar. Maar datzelfde rapport constateert ook dat er de afgelopen drie jaar hard gewerkt is aan kwaliteitsverbetering, dus precies sinds het moment dat de heer Zaari daar bestuursvoorzitter werd. Zo bezien zou je haast hopen dat het IVO-bestuur de macht bij de As-Siddieq overneemt. Zo’n voortvarende aanpak kunnen ze daar goed gebruiken.

Aan welke Code houdt de ISBO zich eigenlijk?